Dodaj stronę do ulubionych ustaw stronę jako startową Wyślij do nas e-maila

Statut

Zarząd

Działalność

Media o nas

 

ZAWIADOMIENIE

2022-01-30, 20:04:56

Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  więcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-11-16, 11:38:26

Zawiadomienie o odwolaniu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... więcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-30, 12:15:35

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  więcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-22, 18:34:49

  Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... więcej »

archiwum informacji

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
„ DRUGI DOM”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „ Drugi dom”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. nr 20,poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów, wychowanków a także absolwentów SOSW Nr 1 w Elblągu oraz ich rodzin i opiekunów prawnych.

§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji o których mowa w ust 1, decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu.

§ 6
Stowarzyszenie może ustanowić oraz używać odznak, druków i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może w celu realizacji celów statutowych. zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków oraz zawierać umowy cywilno – prawne.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest :
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, aktywnego uczestnictwa ich w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin, inicjowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspomaganie procesu rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozpowszechnianie idei równych szans osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie, pomoc w integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku i społeczności lokalnej.

§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie szeroko pojętej rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, odpowiedniego wsparcia w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i społeczności lokalnej.
Promowanie wytworów twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną, powstałej w procesie ich rewalidacji (występy artystyczne, kiermasze, wystawy, gazetka internacka). Organizowanie różnych form aktywności fizycznej i wypoczynku dla  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.
Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacji i terapii w formie edukacji, rewalidacji i wychowania. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną: grup wsparcia, doradztwa, informacji, poradnictwa. Prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów stowarzyszenia.
Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych, z której dochody będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, zdolna do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia,
2.osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające świadomość członkostwa,
3.członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele osób z niepełnosprawnościa intelektualną, a w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 17
Członek zwyczajny ma prawo :
Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§ 18
Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Regularne opłacanie składek członkowskich w deklarowanej i dowolnej kwocie.
Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19
Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 17 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 20
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenie składek członkowskich.

§ 21
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. Skreślenie przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Stowarzyszenia, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie 3 m-cy. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

§21
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są :
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 23
1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Władze stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 24
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25
Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków na piśmie lub drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wybór prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Nadanie godności członka honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 28
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
z własnej inicjatywy, w sytuacjach nagłych,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 29
Zarząd jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 30
Zarząd składa się z:
prezesa,
wiceprezesa,
trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

§ 31
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy :
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Sporządzanie sprawozdań z działalności.
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
Uchwalanie planów Stowarzyszenia.
Przyjmowanie, skreślanie i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
Zawieranie umów cywilno - prawnych.

§ 33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 35
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
Wpływów ze składek członkowskich.
Dotacji, darowizny, spadki i zapisy.
Wpływy z działalności statutowej.
Odsetek od posiadanych funduszy.
Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 36
Wszystkie dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

§ 37
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
przekazywania i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

§ 38
Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes i wiceprezes. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu – prezesa lub wiceprezesa.

§ 39
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugi terminie bez względu na ilość członków obecnych. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 41
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz. U. Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami .

Strona powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów bez zezwolenia - zabronione!