Dodaj stronŕ do ulubionych ustaw stronŕ jako startow▒ WyÂlij do nas e-maila

Statut

Zarz▒d

Dzia│alnoŠ

Media o nas

 

ZAWIADOMIENIE

2022-01-30, 20:04:56

Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-11-16, 11:38:26

Zawiadomienie o odwolaniu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-30, 12:15:35

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  wiŕcej »

 

ZAWIADOMIENIE

2021-10-22, 18:34:49

  Zawiadomienie o posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  p {... wiŕcej »

archiwum informacji

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
OS├ôB Z NIEPE┬úNOSPRAWNO┬ŽCI┬í INTELEKTUALN┬í
„ DRUGI DOM”


ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 1 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Os├│b z Niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ Intelektualn┬▒ „ Drugi dom”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, dzia┬│a na podstawie przepis├│w ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. nr 20,poz. 104 z p├│┬╝niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowo┬Â├Ž prawn┬▒.

┬ž 2
Stowarzyszenie jest organizacj┬▒ pozarz┬▒dow┬▒, niedochodow┬▒ i samopomocow┬▒. Reprezentuje interesy, wypowiada si├¬ i dzia┬│a na rzecz os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, uczni├│w, wychowank├│w a tak┬┐e absolwent├│w SOSW Nr 1 w Elbl┬▒gu oraz ich rodzin i opiekun├│w prawnych.

┬ž 3
Stowarzyszenie jest zawi┬▒zane na czas nieograniczony.

┬ž 4
Terenem dzia┬│ania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedzib┬▒ naczelnych w┬│adz Stowarzyszenia jest miasto Elbl┬▒g.

┬ž 5
Stowarzyszenie mo┬┐e by├Ž cz┬│onkiem krajowych lub mi├¬dzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dzia┬│ania. O przyst┬▒pieniu lub wyst┬▒pieniu z organizacji o kt├│rych mowa w ust 1, decyduje Walne Zebranie Cz┬│onk├│w wi├¬kszo┬Âci┬▒ co najmniej 2/3 g┬│os├│w cz┬│onk├│w zwyczajnych bior┬▒cych udzia┬│ w Walnym Zebraniu.

┬ž 6
Stowarzyszenie mo┬┐e ustanowi├Ž oraz u┬┐ywa├Ž odznak, druk├│w i piecz├¬ci na zasadach okre┬Âlonych w przepisach szczeg├│┬│owych.

┬ž 7
1. Dzia┬│alno┬Â├Ž Stowarzyszenia opiera si├¬ na pracy spo┬│ecznej og├│┬│u cz┬│onk├│w i wolontariuszy nie b├¬d┬▒cych cz┬│onkami Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia dzia┬│alno┬Âci Stowarzyszenie mo┬┐e w celu realizacji cel├│w statutowych. zatrudnia├Ž pracownik├│w, tak┬┐e spo┬Âr├│d swoich cz┬│onk├│w oraz zawiera├Ž umowy cywilno – prawne.
3. Stowarzyszenie mo┬┐e prowadzi├Ž dzia┬│alno┬Â├Ž gospodarcz┬▒, z kt├│rej doch├│d b├¬dzie s┬│u┬┐y├Ž wy┬│┬▒cznie realizacji cel├│w statutowych.

ROZDZIA£ II
CELE I ┬ŽRODKI DZIA┬úANIA

┬ž 11
Celem Stowarzyszenia jest :
dzia┬│anie na rzecz wyr├│wnywania szans os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, tworzenia jak najkorzystniejszych warunk├│w do pe┬│nego fizycznego i osobowego rozwoju os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, warunk├│w przestrzegania wobec nich praw cz┬│owieka, aktywnego uczestnictwa ich w ┬┐yciu spo┬│ecznym oraz wspieranie ich rodzin, inicjowanie dzia┬│a├▒ maj┬▒cych na celu wspieranie rozwoju os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, wspomaganie procesu rewalidacji os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, propagowanie w spo┬│ecze├▒stwie cel├│w, d┬▒┬┐e├▒ i problem├│w os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, rozpowszechnianie idei r├│wnych szans os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ w spo┬│ecze├▒stwie, pomoc w integracji os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ w ┬Ârodowisku i spo┬│eczno┬Âci lokalnej.

┬ž 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie szeroko poj├¬tej rewalidacji os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒. Tworzenie warunk├│w w┬│┬▒czania os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ oraz ich rodzin, w tok normalnego ┬┐ycia, korzystania przez nich z og├│lnodost├¬pnej infrastruktury spo┬│ecznej i form ┬┐ycia spo┬│ecznego, z zapewnieniem im, odpowiedniego wsparcia w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i m┬│odzie┬┐y z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ i ich rodzin przy pe┬│nym w┬│┬▒czeniu w ┬┐ycie grup r├│wie┬Âniczych i spo┬│eczno┬Âci lokalnej.
Promowanie wytwor├│w tw├│rczo┬Âci os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, powsta┬│ej w procesie ich rewalidacji (wyst├¬py artystyczne, kiermasze, wystawy, gazetka internacka). Organizowanie r├│┬┐nych form aktywno┬Âci fizycznej i wypoczynku dla  os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ i ich opiekun├│w.
Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, rehabilitacji i terapii w formie edukacji, rewalidacji i wychowania. Organizowanie szkole├▒ i warsztat├│w dla cz┬│onk├│w rodzin os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒, opiekun├│w i wolontariuszy bezpo┬Ârednio zaanga┬┐owanych w proces rewalidacji os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒.
Inicjowanie i prowadzenie r├│┬┐norodnych form pomocy rodzinom os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒: grup wsparcia, doradztwa, informacji, poradnictwa. Prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form dzia┬│alno┬Âci s┬│u┬┐┬▒cych realizacji cel├│w stowarzyszenia.
Wsp├│┬│prac├¬ z organami w┬│adzy rz┬▒dowej, samorz┬▒dowej, organizacjami pozarz┬▒dowymi, Ko┬Âcio┬│em katolickim i innymi zwi┬▒zkami wyznaniowymi, a tak┬┐e plac├│wkami i osobami fizycznymi dla realizacji cel├│w Stowarzyszenia.
Wsp├│┬│prac├¬ z organizacjami mi├¬dzynarodowymi i zagranicznymi, Uni┬▒ Europejsk┬▒ i krajami w niej stowarzyszonymi oraz spo┬│eczno┬Âciami i instytucjami w r├│┬┐nych krajach, zw┬│aszcza europejskich.
Zach├¬canie r├│┬┐nych os├│b do podejmowania zada├▒ w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunk├│w dla ich dzia┬│alno┬Âci.
Prowadzenie dzia┬│alno┬Âci informacyjnej i popularyzatorskiej mog┬▒cej wp┬│ywa├Ž na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci i m┬│odzie┬┐y z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒. Prowadzenie dzia┬│alno┬Âci gospodarczej zwi┬▒zanej z realizacj┬▒ cel├│w statutowych, z kt├│rej dochody b├¬d┬▒ przeznaczone wy┬│┬▒cznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

ROZDZIA£ III
CZ£ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI¡ZKI

┬ž 13
Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel± siê na :

zwyczajnych,
wspieraj┬▒cych,
honorowych.

┬ž 14
Cz┬│onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo┬┐e by├Ž:
1. ka┬┐da pe┬│noletnia osoba fizyczna, zdolna do czynno┬Âci prawnych, kt├│ra z┬│o┬┐y wype┬│nion┬▒ deklaracj├¬ cz┬│onkowsk┬▒ i zostanie przyj├¬ta przez Zarz┬▒d Stowarzyszenia,
2.osoby z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒ intelektualn┬▒ posiadaj┬▒ce ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│onkostwa,
3.cz┬│onkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele os├│b z niepe┬│nosprawno┬Âcia intelektualn┬▒, a w tym profesjonali┬Âci zaanga┬┐owani w prac├¬ dla ich dobra.

┬ž 15
Cz┬│onkiem wspieraj┬▒cym Stowarzyszenia mo┬┐e zosta├Ž osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia┬│alno┬Âci┬▒ Stowarzyszenia, kt├│ra zadeklaruje pomoc finansow┬▒, rzeczow┬▒ lub merytoryczn┬▒ i zostanie przyj├¬ta przez zarz┬▒d na podstawie pisemnej deklaracji.

┬ž 16
Cz┬│onkiem honorowym Stowarzyszenia mo┬┐e zosta├Ž osoba fizyczna, kt├│ra wnios┬│a wybitny wk┬│ad w dzia┬│alno┬Â├Ž i rozw├│j Stowarzyszenia. Cz┬│onkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz┬▒du.

┬ž 17
Cz┬│onek zwyczajny ma prawo :
Wybiera├Ž i by├Ž wybranym do w┬│adz Stowarzyszenia.
Uczestniczy├Ž z g┬│osem stanowi┬▒cym w Walnym Zgromadzeniu.
Zg┬│asza├Ž wnioski i postulaty dotycz┬▒ce dzia┬│alno┬Âci Stowarzyszenia.
Korzysta├Ž z pomocy Stowarzyszenia.
Uczestniczy├Ž w dzia┬│aniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

┬ž 18
Do obowi┬▒zk├│w cz┬│onka zwyczajnego nale┬┐y :
Przestrzeganie postanowie├▒ statutu, regulamin├│w i uchwa┬│ Stowarzyszenia.
Czynne uczestnictwo w realizacji cel├│w statutowych Stowarzyszenia.
Regularne op┬│acanie sk┬│adek cz┬│onkowskich w deklarowanej i dowolnej kwocie.
Dbanie o dobre imiê Stowarzyszenia.

┬ž 19
Cz┬│onek wspieraj┬▒cy posiada prawa okre┬Âlone w paragrafie 17 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z g┬│osem doradczym.

┬ž 20
Cz┬│onek honorowy posiada wszystkie prawa cz┬│onka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z p┬│acenie sk┬│adek cz┬│onkowskich.

┬ž 21
Cz┬│onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : Dobrowolnego wyst┬▒pienia zg┬│oszonego na pi┬Âmie do Zarz┬▒du. Skre┬Âlenie przez Zarz┬▒d z powodu niep┬│acenia sk┬│adek cz┬│onkowskich przez okres 3 miesi├¬cy po uprzednim upomnieniu.
Wykluczenie uchwa┬│┬▒ Zarz┬▒du z powodu nieprzestrzegania postanowie├▒ Statutu, regulamin├│w oraz uchwa┬│ w┬│adz Stowarzyszenia lub dzia┬│ania na szkod├¬ Stowarzyszenia. Wykluczenia uchwa┬│┬▒ Zarz┬▒du Stowarzyszenia w przypadku ra┬┐┬▒cego dzia┬│ania na szkod├¬ Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do z┬│o┬┐enia wyja┬Ânie├▒. Decyzj├¬ o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwa┬│y, Zarz┬▒d Stowarzyszenia, wi├¬kszo┬Âci┬▒ co najmniej 2/3 g┬│os├│w w obecno┬Âci 2/3 cz┬│onk├│w Zarz┬▒du, po zasi├¬gni├¬ciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarz┬▒du Stowarzyszenia przys┬│uguje cz┬│onkowi odwo┬│anie do Zarz┬▒du Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powzi├¬cia wiadomo┬Âci. Zarz┬▒d Stowarzyszenia zobowi┬▒zany jest zaj┬▒├Ž stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie 3 m-cy. Utraty osobowo┬Âci prawnej przez cz┬│onka wspieraj┬▒cego – osob├¬ prawn┬▒.

┬ž21
Od uchwa┬│y w przedmiocie skre┬Âlenia lub wykluczenia przys┬│uguje prawo odwo┬│ania w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, kt├│rego uchwa┬│a jest ostateczna.

ROZDZIA£ IV
W£ADZE STOWARZYSZENIA

┬ž 22

W┬│adzami Stowarzyszenia s┬▒ :
Walne Zgromadzenie,
Zarz┬▒d,
Komisja Rewizyjna.

┬ž 23
1. Kadencja w³adz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa siê w g³osowaniu tajnym.
2. Cz┬│onkowie wybierani do w┬│adz Stowarzyszenia mog┬▒ t├¬ sam┬▒ funkcj├¬ pe┬│ni├Ž nie d┬│u┬┐ej ni┬┐ przez 2 kadencje.
3. W┬│adze stowarzyszenia mog┬▒ uzupe┬│ni├Ž sw├│j sk┬│ad o nowych cz┬│onk├│w w miejsce ust├¬puj┬▒cych w liczbie nie przekraczaj┬▒cej 1/3 cz┬│onk├│w pochodz┬▒cych z wyboru.

┬ž 24
Uchwa┬│y w┬│adz zapadaj┬▒ zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy cz┬│onk├│w uprawnionych do g┬│osowania.

┬ž 25
Najwy┬┐sz┬▒ w┬│adza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, kt├│re mo┬┐e by├Ž zwyczajne lub nadzwyczajne.

┬ž 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo┬│uje Zarz┬▒d raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiaj┬▒c cz┬│onk├│w na pi┬Âmie lub drog┬▒ elektroniczn┬▒ o jego terminie, miejscu i proponowanym porz┬▒dku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem.

┬ž 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┬┐y : Uchwalanie g┬│├│wnych kierunk├│w dzia┬│alno┬Âci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. Podejmowanie uchwa┬│ w przedmiocie absolutorium dla ust├¬puj┬▒cego Zarz┬▒du na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wyb├│r prezesa, cz┬│onk├│w Zarz┬▒du oraz cz┬│onk├│w Komisji Rewizyjnej. Ustalanie wysoko┬Âci sk┬│adek cz┬│onkowskich.
Nadanie godno┬Âci cz┬│onka honorowego.
Podejmowanie uchwa┬│ w sprawie zmian statutu lub rozwi┬▒zania Stowarzyszenia. Rozpatrywanie odwo┬│a├▒ od uchwa┬│ Zarz┬▒du.
Uchwalanie regulaminów wewnêtrznych.
Rozpatrywanie spraw nie nale┬┐┬▒cych do kompetencji innych w┬│adz Stowarzyszenia.

┬ž 28
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo┬│uje Zarz┬▒d :
z w┬│asnej inicjatywy, w sytuacjach nag┬│ych,
na ┬┐┬▒danie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby cz┬│onk├│w zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno by├Ž zwo┬│ane w terminie 1 miesi┬▒ca od daty zg┬│oszenia lub ┬┐┬▒dania i obradowa├Ž nad sprawami dla kt├│rych zosta┬│o zwo┬│ane.

┬ž 29
Zarz±d jest najwy¿sz± w³adz± w okresie pomiêdzy Walnymi Zgromadzeniami.

┬ž 30
Zarz±d sk³ada siê z:
prezesa,
wiceprezesa,
trzech cz┬│onk├│w, spo┬Âr├│d kt├│rych wybiera si├¬ sekretarza i skarbnika.

┬ž 31
Posiedzenia Zarz±du zwo³ywane s± przez prezesa w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz w miesi±cu.

┬ž 32
Do kompetencji Zarz┬▒du nale┬┐y :
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn┬▒trz.
Dysponowanie maj┬▒tkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnie├▒ przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
Realizowanie uchwa┬│ Walnego Zgromadzenia.
Sporz┬▒dzanie sprawozda├▒ z dzia┬│alno┬Âci.
Zwo┬│ywanie Walnych Zgromadze├▒.
Uchwalanie plan├│w Stowarzyszenia.
Przyjmowanie, skre┬Âlanie i wykluczania cz┬│onk├│w zwyczajnych i wspieraj┬▒cych.
Zawieranie um├│w cywilno - prawnych.

┬ž 33
Komisja Rewizyjna sk┬│ada si├¬ z trzech cz┬│onk├│w, spo┬Âr├│d kt├│rych wybiera przewodnicz┬▒cego. Cz┬│onkowie Komisji Rewizyjnej mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ w posiedzeniach Zarz┬▒du z g┬│osem doradczym.

┬ž 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┬┐y :
Kontrolowanie co najmniej raz w roku dzia┬│alno┬Âci Stowarzyszenia.
Wyst├¬powanie do Zarz┬▒du z wnioskami wynikaj┬▒cymi z ustale├▒ kontroli i ┬┐┬▒danie wyja┬Ânie├▒. Wnioskowanie o zwo┬│anie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sk┬│adanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda├▒ ze swojej dzia┬│alno┬Âci oraz wyst├¬powanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust├¬puj┬▒cego Zarz┬▒du.

ROZDZIA£ V
MAJ¡TEK STOWARZYSZENIA


┬ž 35
Maj┬▒tek Stowarzyszenia powstaje z:
Wp┬│yw├│w ze sk┬│adek cz┬│onkowskich.
Dotacji, darowizny, spadki i zapisy.
Wp┬│ywy z dzia┬│alno┬Âci statutowej.
Odsetek od posiadanych funduszy.
Dochod├│w z dzia┬│alno┬Âci gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi w tym zakresie przepisami.

┬ž 36
Wszystkie dochody Stowarzyszenia s┬│u┬┐┬▒ realizacji cel├│w statutowych i nie mog┬▒ by├Ž przeznaczone do podzia┬│u pomi├¬dzy jego cz┬│onk├│w.

┬ž 37
Zabrania siê:
udzielania po┬┐yczek lub zabezpieczenia zobowi┬▒za├▒ maj┬▒tkiem Stowarzyszenia w stosunku do cz┬│onk├│w Stowarzyszenia, cz┬│onk├│w organ├│w Stowarzyszenia lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi pracownicy pozostaj┬▒ w zwi┬▒zku ma┬│┬┐e├▒skim albo w stosunku pokrewie├▒stwa lub powinowactwa,
przekazywania i wykorzystywania maj┬▒tku Stowarzyszenia na rzecz cz┬│onk├│w Stowarzyszenia, pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┬┐ w stosunku do os├│b trzecich,
zakupu na szczeg├│lnych zasadach towar├│w lub us┬│ug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz┬▒ cz┬│onkowie Stowarzyszenia, cz┬│onkowie organ├│w Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
udost├¬pniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania ┬Ârodk├│w finansowych na indywidualne potrzeby.

┬ž 38
Do zaci┬▒gania zobowi┬▒za├▒ maj┬▒tkowych upowa┬┐nieni s┬▒ dwaj cz┬│onkowie Zarz┬▒du w tym prezes i wiceprezes. Dla wa┬┐no┬Âci innych pism i dokument├│w wymagany jest podpis jednego cz┬│onka Zarz┬▒du – prezesa lub wiceprezesa.

┬ž 39
Wszelkie ┬Ârodki pieni├¬┬┐ne mog┬▒ by├Ž przechowywane wy┬│┬▒cznie na koncie Stowarzyszenia.

ROZDZIA£ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWI¡ZANIE STOWARZYSZENIA

┬ž 40
Uchwa┬│├¬ w sprawie zmiany statutu lub rozwi┬▒zanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy cz┬│onk├│w uprawnionych do g┬│osowania w pierwszym terminie, w drugi terminie bez wzgl├¬du na ilo┬Â├Ž cz┬│onk├│w obecnych. W przypadku rozwi┬▒zania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia zadecyduje o przeznaczeniu maj┬▒tku Stowarzyszenia i powo┬│a komisj├¬ likwidacyjn┬▒, kt├│ra przeprowadzi likwidacj├¬ Stowarzyszenia.

┬ž 41
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj┬▒ odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczeg├│lno┬Âci ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz. U. Nr 20 poz.104) z p├│┬╝niejszymi zmianami .

Strona powsta│a przy wsparciu udzielonym przez Islandiŕ, Liechtenstein i Norwegiŕ ze Ârodkˇw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud┐etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz▒dowych.

 
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved. Wykorzystywanie materia│ˇw zawartych na stronie bez zgody autorˇw bez zezwolenia - zabronione!